Posts Tagged ‘Yelena Semyonova’

Kazakh Human Rights Defender Yelena Semyonova not allowed to travel to Strasbourg

October 10, 2018

Kazakh rights activist Yelena Semyonova (file photo)
Kazakh rights activist Yelena Semyonova (file photo)

Posted in Front Line, Human Rights Defenders | Leave a Comment »
Tags: , , , , , , , , , ,